forex trading logo

29 TL KAMPANYASI PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   

29 TL KAMPANYASI

TELEDÜNYA AKT?VASYON (35 TL) BEDAVA !

UYDUNET AKT?VASYON (35 TL) BEDAVA !

KABLO TV KURULUM (43 TL) BEDAVA !

UYDUNET MODEM BEDAVA (YEN? ABONELERE)!

TELEDÜNYA HD KUTU BEDAVA (YEN? ABONELERE)!

 KAMPANYA AVANTAJLARI

• Kampanya kapsam?nda, Kablo TV kurulum ücreti (43 TL), Uydunet aktivasyon (35 TL) ücreti ve Teledünya aktivasyon (35 TL) ücreti al?nmayacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda aboneler; 10 Mbps’ye kadar 25 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet + Teledünya Temel Paket + Kablo TV tarifesine abone olacaklard?r. ?lk ay alt?n sinema paketi ve Teledünya Üst Paket ?ifresiz olarak bir ay boyunca tüm kampanyaya giri? yapan mü?terilere sunulacakt?r.

• Taahhüt süresi boyunca; 10 Mbps’ye kadar 25 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet (16,50 TL), Teledünya Temel Paket ve Kablo TV (12,50 TL) tarifesi 29 TL olarak uygulanacakt?r.

• Teledünya yeni aboneli?i ile kampanyaya ba?vuran mü?terilere talep etmeleri durumunda SD Sinema Paketi 3 ay boyunca 4,90TL/Ay, Alt?n Sinema Paketi 3 ay boyunca 6,90TL/Ay olarak sunulacakt?r. Sinema paketleri abonelikleri için taahhüt al?nmayacakt?r. Sinema paketi ba?vurular? sadece Türksat ça?r? merkezi ve Türksat Kablo internet sitesi üzerinden al?nacakt?r. Bu ücretlendirmeler ilk ay verilen ücretsiz kullan?mdan sonra ba?lat?lacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda; 210 TL bedelli HD kutu ve 175 TL bedelli kablosuz modem en fazla birer adet olmak üzere aç?klamada yer alan ko?ullarda abonelere sunulacakt?r. Herhangi bir aboneli?i olmayan veya sadece Kablo TV aboneli?i olan mü?terilere ücretsiz Kablosuz Modem ve HD Kutu, Kablo TV + Teledünya aboneli?i olan mü?terilere ücretsiz Kablosuz Modem, Kablo TV + Uydunet aboneli?i olan mü?terilere ücretsiz HD Kutu verilecektir.

 

H?ZMETLER VE ÜCRETLEND?RME

Verilecek Hizmetler

Taahhüt Süresi

Cihaz

KTV Kurulum

Uydunet Aktivasyon

Tarife

10 Mbps’ye kadar25 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet + Teledünya Temel Paket + Kablo TV + ?lk ay Alt?n Sinema Paketi Ücretsiz + ?lk ay Teledünya Üst Paket Ücretsiz

24 Ay

Herhangi bir aboneli?i olmayan veya sadece Kablo TV aboneli?i olan mü?terilere ücretsiz Kablosuz Modem ve HD Kutu, Kablo TV + Teledünya aboneli?i olan mü?terilere ücretsiz Kablosuz Modem, Kablo TV + Uydunet aboneli?i olan mü?terilere ücretsiz HD Kutu verilecektir.

Ücretsiz

Ücretsiz

29 TL/Ay

KAMPANYA DETAYLARI

• Kampanya 12.08.2014 – 31.12.2014 tarihleri aras?nda geçerli olacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda 24 ay taahhüt istenecektir.

• Kampanyadan otel motel aboneleri d???nda, bireysel tarifede olan aboneler ve resmi kurum ve kurulu?lar faydalanabilir.

• Mü?teriler abone oldu?u 10 Mbps’ye kadar 25 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet + Teledünya Temel Paket tarifesinden (fiyat olarak) geriye do?ru h?z de?i?ikli?i yapamayacakt?r, ileri yönlü (fiyat olarak) 10 Mbps’ye kadar 25 GB tarifesinden daha dü?ük bedelli bir h?za geçmemek ?art?yla istedi?i gibi h?z de?i?ikli?i yap?labilecektir. Abonenin ileri yönlü h?z de?i?ikli?i yapmas? durumunda tarifeler aras?ndaki fiyat fark? faturaya eklenecektir.

• Abonelerin tarife de?i?tirmeleri durumunda a?a??daki fiyatlar mü?terilerimize yans?t?lacakt?r. 10 Mbps’ye kadar 25 GB AKN Eko S?n?rs?z tarifesi d???ndaki, Uydunet tarifelerinde yap?lacak tarife de?i?imleri, tarifeler aras?ndaki fark?n hesaplanmas?nda dikkate al?nacakt?r. A?a??da belirtilen tarifeler d???nda fiyat olarak ileri yönlü h?z de?i?ikli?i olarak kabul edilebilecek ba?ka bir tarifenin de abonelere sunulmas? durumunda ayn? hesaplama yöntemi kullan?lacakt?r.

• Abonelik talebi mü?terinin tercih etti?i Uydunet ve Teledünya tarifesinden al?nabilecektir. Mü?terinin ilk ba?vurusunu Teledünya Üst Paket içeren tarifelere yapmas? durumunda ilk ay ?ifresiz sunulan üst paket bedeli al?nmayacakt?r.

Al?nabilecek Hizmetler

Kampanya Fiyat? (TL/Ay)

10 Mbps’ye kadar 25 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

29

10 Mbps’ye kadar 25 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

36

10 Mbps’ye kadar 50 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

39

10 Mbps’ye kadar 50 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

46

10 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

49

10 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

56

25 Mbps’ye kadar 50 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

49

25 Mbps’ye kadar 50 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

56

25 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

59

25 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

66

25 Mbps’ye kadar 150 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

69

25 Mbps’ye kadar 150 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

76

25 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

79

25 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

86

50 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

89

50 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

96

100 Mbps’ye kadar 100 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

99

100 Mbps’ye kadar 100 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

106

100 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

149

100 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

156

100 Mbps’ye kadar 500 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

199

100 Mbps’ye kadar 500 GB Ekos?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

206

10 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

99

10 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

106

20 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Temel Paket + Kablo TV

199

20 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Teledünya Üst Paket + Kablo TV

206

Tablo 2: Al?nabilecek Hizmetler

• Kampanya süresi dolmadan aboneli?ini iptal ettirmek isteyen mü?terilerden al?nmayan ayl?k Uydunet tarife indirim bedelleri [tarife indirimi*ay]; (varsa) al?nmayan Kablo TV kurulum ücreti (43 TL), (varsa) al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35 TL), (varsa) al?nmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35 TL), (varsa) al?nmayan kablosuz modem bedeli (175 TL) ve (varsa) al?nmayan HD kutu bedeli (210 TL) tahsil edilecektir. Ancak taahhüt kapsam?nda aboneden tahsil edilecek olan bedellerin henüz tahakkuk etmemi? k?sm?n?n toplam?, kampanya kapsam?nda al?nmayan ücretler toplam?ndan dü?ük olmas? halinde abone lehine olan tutar tahsil edilir.

• Türksat (kazan?lm?? haklar sakl? kalmak kayd?yla) tarifelerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Tarifelerde olu?acak de?i?iklikler kampanya ç?k?? bedellerinin hesaplanmas?nda dikkate al?n?r.

• Mevcut Kablo TV aboneleri, ayn? adrese yeni Kablo TV aboneli?i ile ve 2. Kablo TV aboneli?i ile kampanya giri?i yapamayacaklard?r.

• Personel tarifesinde yer alan ?irket çal??anlar?m?z bu kampanyadan faydalanamazlar.

• Uydunet hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan mü?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Teledünya hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan mü?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Taahhütnameden do?an damga vergisi (Binde 9,48) bir defaya mahsus mü?terinin ilk faturas?na yans?t?lacakt?r.

• Kampanya Kablo TV, Teledünya ve Uydunet altyap? imkânlar? ile s?n?rl? olacakt?r.

• Uydunet ve Teledünya Hizmeti Kablo TV Hizmeti ile birlikte sunulabilmektedir.

• Türksat belirlenen süreden önce kampanyay? durdurma ve kampanya ko?ullar?nda de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

• Kampanya ba?lang?ç tarihinden sonra Uydunet hizmetini iptal eden aboneler bu kampanyadan yararlanamaz.

• Kampanya ba?lang?ç tarihinden sonra Teledünya hizmetini iptal eden aboneler bu kampanyadan yararlanamaz.

• Kampanya ba?lang?ç tarihinden sonra Kablo TV hizmetini iptal eden aboneler bu kampanyadan yararlanamaz.

• Kampanya ba?lang?ç tarihinden sonra Kablo TV aboneli?ini iptal ettiren mü?terinin birinci derece akrabalar? ad?na ayn? adrese bu kampanya giri?i yap?lamaz.

• Kampanya giri?i talep edilen adreste Kablo TV aboneli?i bulunmas? halinde ayn? adrese ba?ka bir mü?teri ad?na kampanya giri?i yap?lamaz. Kampanya giri?i yap?ld?ktan sonra adres de?i?ikli?i 2 fatura dönemi bitine kadar yap?lamaz.

• Kampanyadan faydalanabilecek abonelerin listesi a?a??da verilmi?tir. Taahhüt ç?k???nda bu listeye göre ücretlendirme yap?lacakt?r. Kampanya giri? sekmelerinin her biri Kodsis’te ayr? tan?mlanacakt?r. Kablo TV yeni aboneli?i ve Teledünya + Uydunet yeni aboneli?i sekmesi tüm Kodsis kullan?c?lar?na aç?lacak; Teledünya tarife de?i?imi + Uydunet yeni aboneli?i ve Uydunet tarife de?i?imi + Teledünya yeni aboneli?i sekmeleri sadece Türksat Kablo internet sitesi sat??lar?na ve Türksat ça?r? merkezine aç?lacakt?r.

Mevcut Abonelik

Kampanya Giri? Yöntemi

Ba?vuru Yap?labilecek Kanallar

Kurulum ve Aktivasyon Ücretleri

Cihazlar

Taahhüt ?ptali Durumunda Talep Edilecek Ücretler

Yok

Kablo TV + Teledünya + Uydunet Yeni aboneli?i ile

Tüm sat?? kanallar?

Kablo TV Kurulum Ücretsiz Uydunet Aktivasyon Ücretsiz Teledünya Aktivasyon Ücretsiz

Kablosuz Modem ve HD kutu ücretsiz

Al?nmayan ayl?k Uydunet tarife indirim bedelleri [tarife indirimi*ay]; al?nmayan Kablo TV kurulum ücreti (43 TL), al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35 TL), al?nmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35 TL), al?nmayan kablosuz modem bedeli (175 TL) ve al?nmayan HD kutu bedeli (210 TL) tahsil edilecektir.

Kablo TV

Teledünya + Uydunet Yeni aboneli?i ile

Tüm sat?? kanallar? Uydunet Aktivasyon Ücretsiz

Teledünya Aktivasyon Ücretsiz

Kablosuz Modem ve HD kutu ücretsiz

Al?nmayan ayl?k Uydunet tarife indirim bedelleri [tarife indirimi*ay]; al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35 TL), al?nmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35 TL), al?nmayan kablosuz modem bedeli (175 TL) ve al?nmayan HD kutu bedeli (210 TL) tahsil edilecektir.

Kablo TV + Teledünya

Teledünya tarife de?i?imi + Uydunet Yeni aboneli?i ile

Ça?r? Merkezi, Türksat Kablo ?nternet Sitesi

Uydunet Aktivasyon Ücretsiz

Kablosuz Modem ücretsiz

Al?nmayan ayl?k Uydunet tarife indirim bedelleri [tarife indirimi*ay]; al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35 TL), al?nmayan kablosuz modem bedeli (175 TL) tahsil edilecektir.

Kablo TV + Uydunet

Uydunet tarife de?i?imi + Teledünya Yeni aboneli?i ile

Ça?r? Merkezi, Türksat Kablo ?nternet Sitesi

Teledünya Aktivasyon Ücretsiz

HD kutu ücretsiz

Al?nmayan ayl?k Uydunet tarife indirim bedelleri [tarife indirimi*ay]; al?nmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35 TL), al?nmayan HD kutu ücretsiz bedeli (210TL) tahsil edilecektir.

Tablo 3: Kampanyadan faydalanabilecek aboneler listesi


Salı, 19 Ağustos 2014 08:58 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...Powered_by kabloteknik.