forex trading logo

PDF Yazdır E-posta

PTT ve sonras?nda Türk Telekom ile devam edilen kablo tv servis sa?lay?c?l???nda 2004 y?l?nda TÜRKSAT A.?'nin kurulmas? ile yeni bir dönem ba?lad?. As?l olarak analog televizyon yay?nc?l??? amac?yla kurulmu? mevcut Kablo TV ?ebekesinin dijital yay?nlarada uygun hale getirilmesi için yo?un bir çal??ma ba?lat?ld?. Öncelikle ?ebekenin say?salla?t?r?lmas? için omurga ?ebekede fiber optik kablolar kullan?ld? ve çift yönlü ileti?im deste?i gibi iyile?tirmeler yap?ld?. Çal??malar neticesinde TELEDÜNYA ad? verilen dijital kablo TV yay?nlar?ndan olu?an platform olu?turuldu ve 2008 y?l? kas?m ay?ndan itibaren Ankara, ?stanbul ve ?zmir’de say?sal (dijital) kablo tv yay?nlar? verilmeye ba?land?. 2009 y?l? ?ubat ay?ndan itibaren ise kablo TV altyap?s? bulunan 21 ilde, SD ve HD yay?nlar izlenmeye ba?land?.

 

Hali haz?rda 1.200.000 'den fazla analog kablo TV abonesi bulunan TÜRKSAT, k?sa zamanda yüz binlerce mü?terisinide Teledünya ve UYDUNET (kablo internet) hizmeti ile tan??t?rd?. Teledünya mü?terileri ayda 9.5 TL ödeyerek bu platformda yer alan 10'u HD 1'i 3D olmak üzere 120'den fazla televizyon kanal?n? mükemmel görüntü ve ses kalitesiyle izliyor...Uydunet mü?terileri ayda 12 TL'den ba?layan fiyatlarla ekonomik internet sahibi oluyor...

 

Mevcut durumda iki ayda bir 14 TL ödeyen analog kablo tv abonesi iseniz ayda 2.5 TL fazla ödeyerek sizde say?sal kablo tv TELEDÜNYA yay?nlar?n? izlemeye ba?layabilirsiniz. TELEDÜNYA yay?nlar?n? izleyebilmek için ihtiyac?n?z olan tek  ?ey evinize gelen dijital yay?n? TV'nizin gösterece?i  formata dönü?türen receiver (HD Set Top Box veya HD Conax Modül) cihaz?...

Türksat A.?, düzenledi?i kampanyalarla HD Set Top Box (HD Kutu) cihaz?n? yar? fiyat?na taksitle veya Teledünya ile ayn? anda Sinema TV aboneside olanlara ücretsiz vermektedir.

 

 • Teledünya platformunda k?saca SD olarak ifade edilen standart çözünürlükte (720 x 576) yay?nlar ile say?sal yay?nlar?n keyfini sürersiniz.
 • Teledünya platformunda k?saca HD olarak ifade edilen yüksek çözünürlükte (1920 x 1080) yay?nlar sayesinde gerçe?i kadar net ve parlak görüntüler, nefes kesen detay derinli?i ile birle?erek evinize gelir.
 • Teledünya'da HD TV digital yay?nlar, size yüksek çözünürlükteki görüntüyü, DVD'lerde kullan?lan Dolby Digital sesle bir arada sunuyor.
 • TELEDÜNYA platformundaki kanallar, ailenizle bir arada seyir keyfi ya?ayabilmeniz için özenle seçilir.
 • TELEDÜNYA'da sadece Ulusal kanallar? de?il, ?ngiltere, Almanya, ?spanya, Japonya, Kore ve Kazakistan gibi ülkelerin sevilen kanallar?n? da keyifle izleyebilirsiniz.
 • TELEDÜNYA çanak anten gerektirmez. Ba?lant?n?z, Kablo TV hatt? üzerinden gerçekle?ti?inden izledi?iniz yay?n kötü hava ko?ullar?ndan etkilenmez.

 

Adana, Ankara, Antalya, Bal?kesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eski?ehir, Erzurum, Gaziantep, ?stanbul, ?zmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirda?, Yalova, Zonguldak illerinde   binas?nda Türksat Kablo TV ?ebekesi olan mü?terilerimiz "Hemen Ba?vur" butonuna t?klayarak TELEDÜNYA hizmetinden yararlanmak için Teledünya ba?vurunuzu hemen yapabilirsiniz.

 

TELEDÜNYA BA?VURU FORMU

Teledünya Ba?vuru Formunu doldurdu?unuzda Teledünya mü?teri temsilcimiz;

 • Sizi belirtece?iniz tarih ve saatte aramaktad?r
 • HD Set Top Box ve HD Conax Modül konusunda bilgi verip size en uygun cihaz?n seçiminde yard?mc? olmaktad?r
 • Kablo TV ?ebekesi üzerinden Uydunet (internet) hizmetide almak isterseniz ekonomik ve performansl? kablo internet ve ücretsiz kablosuz modem hizmetimiz hakk?nda bilgi vermektedir
 • Size kampanyalar hakk?nda aç?klama yap?p en uygun, en ekonomik ve en avantajl? tarife seçiminize yard?mc? olmaktad?r
 • Ayl?k ödemeleriniz hakk?nda net bilgiler verip sizin onaylad???n?z tipteki üyelik için ba?vurunuzu i?leme almaktad?r
 • Teledünya Ba?vuru Formu'nuz i?leme konulduktan sonra belirlenecek tarihte kurulumunuz teknik ekip taraf?ndan ücretsiz gerçekle?tirilmektedir

 

 

 

 


 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...

Facebook Sayfam?z

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.ComPowered_by kabloteknik.