forex trading logo

DVB-C Nedir?DVB ve DVB-C Nedir?

Televizyonun icad?ndan 1990’lara kadar TV yay?nc?lar? yay?nlar? izleyicilerine ula?t?rmak için geleneksel analog transmisyonu yo?un olarak kulland?lar. Bununla beraber say?sal sinyal i?leme ve tümle?ik devre tasar?m?ndaki geli?meler ile spektrumun verimli kullan?lmas?, daha fazla kanal iletme imkan?, analog yay?nlarla beraber çal???labilirlik gibi say?sal yay?nc?l???n getirdi?i avantajlar TV yay?nc?lar?n?n say?sal yay?nc?l?k teknolojisiyle ilgilenmelerine neden oldu.

1991 y?l?nda Say?sal Görüntü Yay?nc?l???n?n (Digital Video Broadcasting - DVB) standartlar?n? belirlemek amac?yla çe?itli organizasyonlar kuruldu ve çal??malara ba?land?. ?lk DVB standard? 1994 y?l?nda uydu (satellite) yay?nc?l??? alan?nda belirlendi ve DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite) ad? verildi. Ayn? y?l ikinci DVB standard? da kablo TV (cable) yay?nc?l??? alan?nda belirlendi ve DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) ad? verildi. Üçüncü DVB standard? ise 1997 y?l?nda karasal (terrestrial) yay?nc?l?k alan?nda belirlendi ve DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) ad? verildi.

DVB-C (Say?sal Görüntü Yay?nc?l???-Kablo) DVB Avrupa konsorsiyumu standard? olup kablo üzerinden say?sal televizyon yay?nc?l???n? tan?mlar. Bu sistemde SD (MPEG-2) veya HD ( MPEG-4) say?sal görüntü ve ses QAM modülasyonu kullan?larak iletilir. Türksat kablo TV ?ebekesi üzerinden abonelere ula?t?r?lan Teledünya yay?nlar? (dijital kablo TV) DVB-C standardlar?na sahiptir. Dolay?s? ile Teledünya yay?nlar?n? Set Top Box cihaz? olmadan do?rudan CI (Common Interface-Ortak Arayüz) giri?i olan LCD/LED/PLAZMA TV’lerde izlenebilmesi için TV’nin mutlaka DVB-C tunere sahip olmas? gerekmektedir.

Teledünya yay?nlar? CONAX CAS7 sistemi ile ?ifrelendi?i için modül olarak da conax al?nmas? gerekmektedir. Farkl? markalar?n conax modülleri vard?r. Bununla beraber baz? marka conax modüllerde baz? Teledünya kanallar?n?n görüntülenmesi s?ras?nda ses ve görüntü problemlerinin olu?tu?u bilinmektedir.


 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...

Facebook Sayfam?z

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.ComPowered_by kabloteknik.