forex trading logo

UYDUNET 39-49TL (KABLO TV BEDAVA) KAMPANYASI PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   

 

 

UYDUNET 39TL-49TL (KABLO TV BEDAVA) KAMPANYASI


UYDUNET AKT?VASYON (35TL) BEDAVA !

KABLOTV KURULUM (43TL) BEDAVA !

KABLOTV BEDAVA !

 


 

 

 

 

KAMPANYA AVANTAJLARI


• Kampanya kapsam?nda, Kablo TV kurulum ücreti (43 TL) ve Uydunet aktivasyon (35 TL) ücreti al?nmayacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda talep edilmesi durumunda; 175 TL bedelli kablosuz modem (en fazla bir adet) indirimli olarak abonelerimize sat??a sunulacakt?r. Talep eden abonelerimize pe?in (pe?in 60 TL) veya 24 ay taksit ile (3 TL*24 ay= 72 TL) Docsis 3.0 kablosuz modem sat??? yap?lacakt?r. Kampanya kapsam?nda kablosuz modem almak zorunlu de?ildir. Taahhüt süresi boyunca, mevcut kampanya kapsam?nda daha önce Docsis 3.0 modem almam?? olan mü?teriler; pe?in 60 TL bedelle kablosuz modem alabileceklerdir.

H?ZMETLER VE ÜCRETLEND?RME

 

Verilecek Hizmetler

Taahhüt Süresi

Cihaz

KTV Kurulum

Uydunet Aktivasyon

Tarife

10 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet + Kablo TV

24 ay

Talep edilmesi durumunda Kablosuz Modem pe?in 60 TL; 24 ay taksitle 72 TL (3 TL x 24 ay = 72 TL)

Ücretsiz

Ücretsiz

?lk 12 ay 36TL/ay, ikinci 12 ay 46TL/ay

 

KAMPANYA DETAYLARI

• Kampanya 15.07.2014 – 30.09.2014 tarihleri aras?nda geçerli olacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda 24 ay taahhüt istenecektir.

• Kampanyadan otel motel aboneleri d???nda, bireysel tarifede olan aboneler ve resmi kurum ve kurulu?lar faydalanabilir.

• Kampanya kapsam?nda aboneler; 10 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet ve Kablo TV hizmetine abone olacaklard?r.

• Taahhüt süresi boyunca; ilk 12 ay 10 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet (36,00 TL) ve Kablo TV (ücretsiz) tarifesi 36 TL, ikinci 12 ay 10 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet (46,00 TL) ve Kablo TV (ücretsiz) tarifesi 46 TL olarak uygulanacakt?r.

• Mü?teriler abone oldu?u 10 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z Uydunet tarifesinden (fiyat olarak) geriye do?ru h?z de?i?ikli?i yapamayacakt?r, ileri yönlü (fiyat olarak) 10 Mbps’ye kadar75 GB tarifesinden daha dü?ük bedelli bir h?za geçmemek ?art?yla istedi?i gibi h?z de?i?ikli?i yap?labilecektir. Abonenin ileri yönlü h?z de?i?ikli?i yapmas? durumunda tarifeler aras?ndaki fiyat fark? faturaya eklenecektir. Örne?in ilk 12 ay içerisinde abonenin 100 Mbps’ye kadar 100 GB AKN Eko S?n?rs?z tarifesine geçmek istemesi durumunda; 10 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z tarifesi (49TL) ve 100 Mbps’ye kadar 100 GB AKN Eko S?n?rs?z tarifesi (99TL) aras?ndaki 50 TL’ lik fiyat fark? (99 TL - 49 TL = 50 TL) faturaya eklenecek ve Uydunet hizmeti bedeli ilk taahhüt süresinin ba?lang?c?ndan itibaren ilk 12 ay içerisinde (36 TL + 50 TL = 86 TL) 86 TL, ikinci 12 ay içerisinde (46 TL + 50 TL = 96 TL ) 96 TL fatura ç?kar?lacakt?r.

• Abonelerin tarife de?i?tirmeleri durumunda a?a??daki fiyatlar mü?terilerimize yans?t?lacakt?r. 10 Mbps’ye kadar 75 GB AKN Eko S?n?rs?z tarifesi d???ndaki, Uydunet tarifelerinde yap?lacak tarife de?i?imleri, tarifeler aras?ndaki fark?n hesaplanmas?nda dikkate al?nacakt?r. A?a??da belirtilen tarifeler d???nda fiyat olarak ileri yönlü h?z de?i?ikli?i olarak kabul edilebilecek ba?ka bir tarifenin de abonelere sunulmas? durumunda ayn? hesaplama yöntemi kullan?lacakt?r.

• Kampanyadan faydalanan ya da faydalanmak isteyen mü?terilerimiz daha sonra Teledünya almak istediklerinde; mevcut Teledünya kampanyalar?ndan faydalanabilecek ve Teledünya Temel Paket için 12,50TL ayr?ca ödeyeceklerdir.

 

Al?nabilecek Hizmetler

Kampanya Fiyat? ?lk 12 Ay (TL/ay)

Kampanya Fiyat? Kalan 12 Ay (TL/ay)

10 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

36 TL

46 TL

25 Mbps’ye kadar 50 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

36 TL

46 TL

25 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

46 TL

56 TL

25 Mbps’ye kadar 150 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

56 TL

66 TL

25 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

66 TL

76 TL

50 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

76 TL

86 TL

100 Mbps’ye kadar 100 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

86 TL

96 TL

100 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

136 TL

146 TL

100 Mbps’ye kadar 500 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

186 TL

196 TL

10 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Kablo TV

86 TL

96 TL

20 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Kablo TV

186 TL

196 TL

 

Tablo 2: Al?nabilecek Hizmetler

• Abonelik talebi al?n?rken mü?terinin tercih etti?i h?zdan abonelik kayd? al?nabilecektir.

• Kampanya süresi dolmadan aboneli?ini iptal ettirmek isteyen mü?terilerden al?nmayan ayl?k Uydunet tarife indirim bedelleri [tarife indirimi*ay]; (varsa) al?nmayan Kablo TV kurulum ücreti (43 TL), (varsa) al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35 TL), (varsa) al?nmayan kablosuz modem bedeli (175 TL-al?nan taksitler(veya pe?in al?nan bedeller)) tahsil edilecektir. Ancak taahhüt kapsam?nda aboneden tahsil edilecek olan bedellerin henüz tahakkuk etmemi? k?sm?n?n toplam?, kampanya kapsam?nda al?nmayan ücretler toplam?ndan dü?ük olmas? halinde abone lehine olan tutar tahsil edilir.

• Türksat (kazan?lm?? haklar sakl? kalmak kayd?yla) tarifelerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Tarifelerde olu?acak de?i?iklikler kampanya ç?k?? bedellerinin hesaplanmas?nda dikkate al?n?r.

• 20 Mbps ve üzeri h?zlar Docsis 3.0. standartlar?na uygun olan modemler ile kar??lanabilecektir. Docsis 3.0. standartlar?na uygun modem kullanmayan abonelerin tercih ettikleri h?zda internet ba?lant?s? yapamamalar?ndan Türksat A.?. sorumlu de?ildir.

• Mevcut Kablo TV aboneleri, ayn? adrese yeni Kablo TV aboneli?i ile ve 2. Kablo TV aboneli?i ile kampanya giri?i yapamayacaklard?r. Uydunet aboneli?ini kampanya ba?lang?ç tarihinden sonra iptal ettiren mü?teriler de bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Uydunet hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan mü?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r. Uydunet aboneli?ine ili?kin taahhüdü olmad??? halde Teledünya kampanyalar?ndan birine dahil olan mü?terilerin abonelikleri ise Teledünya hizmeti ile alakal? oldu?undan bu kapsam d???nda tutulacakt?r. Teledünya Sayfa 4 kampanyalar?ndan herhangi birisinden faydalanm?? olan mü?terilere ayr?ca Kablo TV indirimi yap?lmayacakt?r.

• Taahhütnameden do?an damga vergisi (Binde 9,48) bir defaya mahsus mü?terinin ilk faturas?na yans?t?lacakt?r.

• Kampanya Kablo TV ve Uydunet altyap? imkânlar? ile s?n?rl? olacakt?r.

• Uydunet Hizmeti Kablo TV Hizmeti ile birlikte sunulabilmektedir.

• Türksat belirlenen süreden önce kampanyay? durdurma ve kampanya ko?ullar?nda de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

• Kampanyadan faydalanabilecek abonelerin listesi a?a??da verilmi?tir. Taahhüt ç?k???nda bu listeye göre ücretlendirme yap?lacakt?r.

 

Mevcut Abonelik

Kampanya Giri? Yöntemi

Kurulum ve Aktivasyon Ücretleri

Cihazlar

Taahhüt ?ptali Durumunda Talep Edilecek Ücretler

Yok

Kablo TV + Uydunet Yeni aboneli?i ile

Kablo TV Kurulum Ücretsiz Uydunet Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Kablo TV kurulum ücreti (43TL), (varsa) al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35TL), varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TLal?nan ücretler)

Kablo TV

Uydunet Yeni aboneli?i ile

Uydunet Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Uydunet aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TL-al?nan ücretler)

Kablo TV + Uydunet (taahhütsüz aboneler)

Uydunet tarife de?i?imi ile

-

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ?ndirimli

Varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TLal?nan ücretler)

 

Tablo 3: Kampanyadan faydalanabilecek aboneler listesi

 


Salı, 09 Eylül 2014 23:52 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT
Powered_by kabloteknik.