forex trading logo


DVB-C destekli TV sat?n almadan nce mutlaka sat?c?dan TV'nin DVB-C MPEG4 destekli oldu?unu teyit ettiriniz.


Before you decide which tv set you'll buy, consult your shop dealer and confirm that set is equipped with DVB-C tuner.


Sony, Sony Bravia, Samsung, LG, LG Infinia, Panasonic, Pnasonic Viera, Toshiba, Toshiba Regza, Grundig, Loewe, Salora ve Akai LCD/LED/Plazma TV modellerinin DVB-C destekli olup olmad??? hakk?ndaki sorular?n?z? Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız adresi zerinden bize iletebilirsiniz.


Conax Modller ?imdiye kadar TRKSAT A.? taraf?ndan herhangi bir Telednya-Uydunet kampanyas? kapsam?nda verilmemi?tir. Ayr?ca Trksat onayl? bir conax modl'de piyasada bulunmamaktad?r. Trksat, yay?nlamakta oldu?u dijital platformdaki kanallar? izlenmesi iin HD veya SD set top box sat??? yapm??t?r. 2012 y?l? ba??ndan itibaren ise sadece HD Set Top Box sat??? yapmaktad?r.


Trksat, conax modl satmamakla birlikte, piyasadan temin edilen (sitemizde sat?lan) modllere tak?lan ve Telednya abonesi olunarak al?nan ak?ll? kart (smart card) arac?l??? ile legal olarak HD ve SD Telednya yay?nlar? modl vas?tas?yla izlenebilmektedir. Di?er taraftan Trksat, modl kullan?larak yay?nlar?n izlenmesinde kar??la??labilen ses ve grnt sorunlar? ile de yak?ndan ilgilenip problemin zmnn k?sa zamanda tamamlanmas? iin teknik al??malar yrtm?tr. Modllerin ilk kullan?ma ba?land??? y?llarda baz? illerde ses ve alt yaz? problemlerinin ya?and??? Show TV, Eurosport, BBC HD gibi kanallarda sorunlar yap?lan teknik al??malarla dzeltilmi?tir. Hali haz?rda modl kullan?larak tm Telednya kanallar? sorunsuz izlenebilmektedir. Sitemizde taraf?m?zdan test edilmi? ve binlerce m?terimiz taraf?ndan y?llard?r kullan?lan sadece orijinal rnler sat?lmaktad?r.CONAX MODL Kurulumu ile ?lgili Genel BilgilerNOT: Conax Modln TVnize uygun bir biimde tak?lmamas? sonucu TVnizin yaz?l?m?nda ve donan?m?nda hasarlar olu?abilece?inden kurulumu uzman personele yapt?rman?z faydan?za olacakt?r.


Conax modl TVnizin yan taraf?nda bulunan sokete (common interface) do?ru bir ?ekilde yerle?tirdi?inizden emin olun.


Baz? marka TVlerde soketin alt ve stnde yer alan kanallar conax modln sadece do?ru ynde girebilece?i ?ekilde tasarlanm??t?r. Bu sayede modl kolayl?kla do?ru bir ?ekilde yuvas?na oturmaktad?r. Bununla beraber baz? TV modllerinde soket her iki yndede conax modln giri?ine izin vermektedir. Bu durumda modl ters ynde de tak?labilmekte ve TV conax mdl gremedi?inden (tan?mad???ndan) kurulum gerekle?tirilememektedir. Ayr?ca conax modln ters tak?lmas? sonucu TVnin modl yuvas?ndaki i?ne biimindeki pinlerde e?ilme meydana gelebilmektedir. Byle bir durumda pinlerinde kontrol edilmesinde fayda bulunmaktad?r.


TV modelinden modeline kurulum i?lemi / mens / ekran? farkl?l?k gstermektedir. Bununla beraber o?u TV modelinde ortak olan conax modl kurulum mant??? genel olarak a?a??daki ad?mlarla gerekle?tirilir.


1- Kurulum Mensne gelin.

2- Kanal Kurulumunu sein.

3- Manuel veya Otomatik Kurulum seeneklerinden Otomatik Kurulumu tercih edin.

4- Mevcut kanal listenizi gncelleyin veya tm kanallar? yeniden kurun ?eklindeki bir seenekte ilk kez kurulum yap?lacaksa Tm kanallar? yeniden kurun seene?ini tercih edin.

5- Kanallar? ykleme i?lemini ba?lat?n.

6- lkenizi sein* ?eklinde bir men gelirse Almanya veya Finlandiya gibi kablo seene?inin aktif oldu?u bir lke sein.

7- Araman?n yap?laca?? sinyal kayna?? olarak Anten veya Kablo semeniz istenecektir. Bu durumda Kabloyu sein.

8- Kanal aramay? ba?lat?nArama s?ras?nda ekranda bulunan Anaolog TV, Dijital TV ve Radyo Kanallar?n?n say?s? grnecektir. Ayr?ca kablo tv ?ebekesinin dahil oldu?u A? ismide belirtilecektir. Bulundu?unuz ile gre A? ismi de?i?iklik gsterebilir. rne?in Ankara ilindeki aboneler iin A? ad? olarak Ankara grnecektir.


??lemler ba?ar? ?ekilde tamamland???nda Analog ve Dijital kanallar s?ras?yla bulunarak kaydedilecektir.


*lke olarak Trkiye seildi?inde birok TV markas?n?n kurulum yaz?l?mda kablo ?ebekesi (Kablo TV) zerinden kanal arama zelli?i aktif olmad???ndan kablo ?ebekesinin tan?ml? oldu?u ba?ka bir lkeyi (Almanya, Finlandiya vb.) semek gerekmektedir.


DVB ve DVB-C Nedir?


Televizyonun icad?ndan 1990lara kadar TV yay?nc?lar? yay?nlar? izleyicilerine ula?t?rmak iin geleneksel analog transmisyonu yo?un olarak kulland?lar. Bununla beraber say?sal sinyal i?leme ve tmle?ik devre tasar?m?ndaki geli?meler ile spektrumun verimli kullan?lmas?, daha fazla kanal iletme imkan?, analog yay?nlarla beraber al???labilirlik gibi say?sal yay?nc?l???n getirdi?i avantajlar TV yay?nc?lar?n?n say?sal yay?nc?l?k teknolojisiyle ilgilenmelerine neden oldu.


1991 y?l?nda Say?sal Grnt Yay?nc?l???n?n (Digital Video Broadcasting - DVB) standartlar?n? belirlemek amac?yla e?itli organizasyonlar kuruldu ve al??malara ba?land?. ?lk DVB standard? 1994 y?l?nda uydu (satellite) yay?nc?l??? alan?nda belirlendi ve DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite) ad? verildi. Ayn? y?l ikinci DVB standard? da kablo TV (cable) yay?nc?l??? alan?nda belirlendi ve DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) ad? verildi. nc DVB standard? ise 1997 y?l?nda karasal (terrestrial) yay?nc?l?k alan?nda belirlendi ve DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) ad? verildi.


DVB-C (Say?sal Grnt Yay?nc?l???-Kablo) DVB Avrupa konsorsiyumu standard? olup kablo zerinden say?sal televizyon yay?nc?l???n? tan?mlar. Bu sistemde SD (MPEG-2) veya HD ( MPEG-4) say?sal grnt ve ses QAM modlasyonu kullan?larak iletilir. Trksat kablo TV ?ebekesi zerinden abonelere ula?t?r?lan Telednya yay?nlar? (dijital kablo TV) DVB-C standardlar?na sahiptir. Dolay?s? ile Telednya yay?nlar?n? Set Top Box cihaz? olmadan do?rudan CI (Common Interface-Ortak Arayz) giri?i olan LCD/LED/PLAZMA TVlerde izlenebilmesi iin TVnin mutlaka DVB-C tunere sahip olmas? gerekmektedir.


Telednya yay?nlar? CONAX CAS7 sistemi ile ?ifrelendi?i iin modl olarak da conax al?nmas? gerekmektedir. Farkl? markalar?n conax modlleri vard?r. Bununla beraber baz? marka conax modllerle birlikte kullan?lan baz? LCD TV'lerde birka Telednya kanal?n?n grntlenmesi s?ras?nda ses ve grnt problemlerinin olu?tu?u bilinmektedir. Ancak sitemizde sat?lan orjinal ve lisansl? Technisat ve Smit marka conax modllerle SD ve HD tm Telednya yay?nlar?n? sorunsuz olarak izleyebilirsiniz. Sat???n? yapt???m?z bu iki modlde Telednya yay?nlar?na tam uyumlu olup ayn? kalitede rnlerdir.


Telednya yay?nlar? sadece kablo TV hatt? zerinden izlenebilmektedir. ?uanda Trksat, Eutelsat, Hot Bird, Astra gibi uydular zerinden anak anten ve uydu al?c? ile izlenememektedir. DVB-S destekli TV'lerde de conax modl yard?m? ile bu yay?n platformunun uydular zerinden izlenmesi mmkn de?ildir.


SONY marka TV'nizin Conax Modl uyumu ile ilgili sorular?n?z iin bize yaz?n: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

SAMSUNG marka TV'nizin Conax Modl uyumu ile ilgili sorular?n?z iin bize yaz?n: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

LG marka TV'nizin Conax Modl uyumu ile ilgili sorular?n?z iin bize yaz?n: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

PHILIPS marka TV'nizin Conax Modl uyumu ile ilgili sorular?n?z iin bize yaz?n: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

PANASONIC marka TV'nizin Conax Modl uyumu ile ilgili sorular?n?z iin bize yaz?n: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

TOSHIBA marka TV'nizin Conax Modl uyumu ile ilgili sorular?n?z iin bize yaz?n: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

GRUNDIG marka TV'nizin Conax Modl uyumu ile ilgili sorular?n?z iin bize yaz?n: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

SHARP marka TV'nizin Conax Modl uyumu ile ilgili sorular?n?z iin bize yaz?n: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

LOEWE marka TV'nizin Conax Modl uyumu ile ilgili sorular?n?z iin bize yaz?n: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

AKAI marka TV'nizin Conax Modl uyumu ile ilgili sorular?n?z iin bize yaz?n: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız


 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN NCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Telednya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gnderilmeyecektir...

Facebook Sayfam?z

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.ComPowered_by kabloteknik.